Het Ronde Tafelhuis

Stichting het Ronde Tafelhuis is een interreligieus ontmoetingscentrum in Tilburg-Noord. Het Ronde Tafelhuis bundelt pluriformiteit, brengt mensen met verschillende culturele, maatschappelijke en religieuze achtergronden met elkaar in verbinding. Religie, zingeving en levensbeschouwing nemen daarin een belangrijke plaats in. In het Ronde Tafelhuis kunnen groeperingen van alle gezindten, joods, christelijk, islamitisch, humanistisch of anderszins, hun vergaderingen, ontmoetingsbijeenkomsten en religieuze samenkomsten houden. Deze groeperingen organiseren in het centrum eigen activiteiten. De onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd door de ontwikkeling van een gezamenlijk programma-aanbod. De doelstelling van het Ronde Tafelhuis is daarmee kort te omschrijven als: Het tot stand brengen van ontmoeting tussen verschillende culturele en religieuze groeperingen en daarmee het bevorderen van de sociale cohesie in Tilburg-Noord.

Logo Ronde TafelhuisVoor meer informatie ga naar het Ronde Tafelhuis