deBezieling.nl

De website deBezieling.nl is een ambitieus journalistiek-theologisch project onder leiding van journalist/theoloog Theo van de Kerkhof. De site is de opvolger van rk-kerkplein.org. Op deze site ondernemen we een speurtocht door de christelijke traditie waarin we op zoek naar antwoorden voor het leven van vandaag. Dit initiatief vertrekt vanuit een overtuiging dat het christelijke geloof een spannende vindplaats kan zijn voor wie op zoek gaat naar de essentie van het bestaan.

deBezieling.nl kiest voor een eigenzinnige journalistieke aanpak: we nemen de tijd om lang bij onderwerpen stil te staan, om op onderzoek uit te gaan, om op zaken terug te komen, om in gesprek te gaan met lezers, jong en oud, met of zonder kerkelijke achtergrond.

We refereren aan de theologie én de cultuurwetenschap, maar presenteren de gevonden inzichten voor een breed publiek. deBezieling.nl is een publiekssite. We laten ons niet leiden door het nieuws van de dag, maar zoeken naar de dieperliggende vragen die leven in de onderstroom van onze cultuur.

 

logo de bezieling druwerk(jpg)Voor meer informatie ga naar deBezieling.nl of naar Theo van de Kerkhof